Általános Szerződési Feltételek

MEDIA TODAY KFT.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2022. április 1-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Nógrád24.hu hírportál kiadó és működtető   Media Today Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A., adószáma: 24113096-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-991044, nyilvántartja a  Budapesti Törvényszék Cégbírósága, képviseli: Fieraru Gábor János ügyvezető, elérhetőségek: nograd24@nograd24.hu (továbbiakban: Szolgáltató) által értékesített hirdetési megoldásokra vonatkozó jogszabályokban a Kiadó és a Hirdető (Kiadó és Hirdető továbbiakban együttesen: Szolgáltató)jogait és kötelezettségeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2022. április 1-től visszavonásig, illetve módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Jelen ÁSZF-nek a Hirdetővel való megismertetéséről a Szolgáltató azáltal gondoskodik, hogy arra a hirdetési visszaigazolásokban hivatkozik. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.nograd24.hu weboldalon közzétételre kerül.

Hirdető nyilatkozik, hogy a szerződés részét képező ÁSZF-et megismerte, azt a jelen szerződés megkötése során Szolgáltatóval megtárgyalta, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint lemond jelen ÁSZF megtámadásának jogáról.

 1. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei

A Szolgáltató weboldalának megnevezése: www.nograd24.hu

1.1. Cégadatok

Cégneve: Media Today Korlátolt Felelőségű Társaság
Székhelye:1136 Budapest, Tátra utca 5/A.
Cégjegyzék száma: 01-09-991044
Adószáma: 24113096-2-41
Törvényes képviselőjének neve: Fieraru Gábor János
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai

név: UNAS Online Kft.
székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
e-mail cím: unas@unas.hu

1.3 Egyéb elérhetőségek

weboldal: www.nograd24.hu
Telefon: +36 20 408 4888
Email: info@feleloscegvezetes.hu

1.4. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató általános tájékoztatásra, illetve a jelen ÁSZF-fel, a hirdetési lehetőségek ismertetésére, és egyebekkel kapcsolatos kérdések kezelésére Ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) üzemeltet.

Ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 70 145 5052
Ügyfélszolgálat e-mail címe: sale@nograd24.hu


Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 09.00-17.00
kedd: 09.00-17.00
szerda: 09.00-17.00
csütörtök: 09.00-17.00
péntek: 09.00-17.00
szombat: nincs ügyfélfogadás
vasárnap: nincs ügyfélfogadás

 1. Általános rendelkezések, definíciók

2.1. Szolgáltató: jogi személy, amely a Hirdetés közzétételére alkalmas eszközzel
(reklámfelülettel) rendelkezik, ennek segítségével a Hirdetést megismerhetővé teszi, és a
reklámfelületet értékesíti. Jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató a Media Today Kft.

2.2. Hirdető: akinek érdekében a Hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a Hirdetést illetve annak közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli (ideértve a reklámozó megbízásából eljáró ügynökséget, más közvetítőt is). A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott, mint szolgáltatóval, különösen, mint reklám-közzétevővel jogviszonyba kerülő reklámozó vagy reklámszolgáltató.

2.3. Hirdetés/reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Hirdetés, illetőleg gazdasági reklám (a továbbiakban hirdetés): a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott fogalmak.

2.4. A médiaszolgáltatások és a műsorszámok támogatása, termékmegjelenítés a műsorszámokban, politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV. törvényben, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényben meghatározott fogalmak.

2.5. Az információ, szolgáltató, közvetítő szolgáltató, elektronikus hirdető, elektronikus hirdetés közzétevője: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben körülírt fogalmak.

2.6. Médium: a Szolgáltató által üzemeltetett tartalomszolgáltatások és egyéb, Hirdetés
megjelenítésére alkalmas felületeket tartalmazó termékek, ide értve többek között, de nem
kizárólagosan a weboldalt, a tabletre és okstelefonra optimalizált weboldalt.

2.7. Reklámstatisztika: az online display felületek esetén az Adverticum adszervere által előállított, a hirdetések kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- (AV), egyedilátogató- (UV) és kattintásszámát napi elosztásban rögzítő statisztika. Más esetekben a Szolgáltató és a Hirdető egyedi megállapodása szerinti statisztika.

2.8. Listaár: az egyes szolgáltatások hirdetési díjszabásának alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre az 1. számú mellékletben közzétett érvényes ár.

2.9. Speciális hirdetés: speciálisnak minősül minden olyan hirdetés, mely az árlistában szereplő hirdetésektől eltér.

2.10. Törvények: Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvény; Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény; Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; Szrtv.: szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény; Mttv.: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény; Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.törvény; Infotv.:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; Ptk: a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény.

2.11. Net net ár: a Hirdetés a Szolgáltató mindenkori Tarifatáblázatában szereplő listaárának felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékokkal csökkentett, ÁFA nélküli ára.

2.12. Teljesítés: a Hirdetés Szolgáltató általi szerződésszerű közzététele. A Teljesítés lehet
részteljesítés, amennyiben a Hirdetés közzététele több hónapot is érint.

2.13. Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

Üzleti titok különösen, minden olyan, nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt, bármilyen adathordozón rögzített információ, adat és irat, amelyet a felek egymással közölnek, vagy a szerződésük teljesítése során a tudomásukra jut. Különösen ilyenek a felek működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, az alkalmazott egyedi szerződési feltételekkel (például kedvezményekkel) kapcsolatos információk, adatok és iratok, valamint az ügyfeleikre vonatkozó információk, adatok és iratok, továbbá egymás ügyfeleinek listája. Az üzleti titok csak a másik fél kifejezett írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra, illetve közölhető harmadik személlyel.

Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

 1. A megrendelés folyamata, egyedi szerződés létrejötte

3.1.  A Hirdetések a Szolgáltató és a Hirdető közötti egyedi megrendelések alapján kerülnek
közzétételre. A Hirdető és a Szolgáltató közötti szerződést az egyedi megrendelés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az egyedi megrendelés aláírásával a Hirdető jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

3.2.  A Szolgáltató a Hirdető cégszerű aláírásával ellátott megrendeléseit írásban (levélben, e-mailen vagy személyesen kézbesítve) fogadja el. A megrendelés és az előzetes foglalás a Hirdető által aláírt megrendelés a Szolgáltatóhoz való beérkezését és annak a Szolgáltató által történt visszaigazolását követően minősül létrejött szerződésnek. A szerződés létrejötte a hirdetés közzétételének elengedhetetlen feltétele.

3.3. A Szolgáltatót megilleti az a jog, hogy elzárkózzon a Nógrád24.hu, illetve más egyéb online termékeinek profiljába nem illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Nógrád24.hu és termékének image-ével össze nem egyeztethető, valamint a tiltott, törvénysértő hirdetések megjelentetésétől és más, a fentiekkel jellemezhető szolgáltatások nyújtásától.

3.4. Az egyedi megrendelések létrejötte: a Szolgáltató ajánlati felhívására a Hirdető e-mailen
megrendelési igényt juttat el a Szolgáltatóhoz. Hirdető megrendelési igényét a Szolgáltató e-mailen visszaigazolja, amennyiben az ajánlatban foglalt feltételek számára elfogadhatók. Az igény visszaigazolásával jön létre Felek között a megrendelés.

3.5. Szolgáltató előzetes kérésére Hirdetőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott médiumokat, a választott felületeket, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, valamint az adott megrendeléshez az Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat. Ügynökség esetén ügyfelének nevét, székhelyét, adószámát is meg kell neveznie. Amennyiben a Hirdető a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgálattó nem köteles a megrendelés visszaigazolás elkészítésére és így a szerződés megkötésére.

3.6. Hirdető tudomással rendelkezik arról, hogy a Grtv értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. Hirdető kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot az megrendelési igénnyel egyidejűleg megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a Hirdető nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének. Amennyiben Hirdető elmulasztja a fenti nyilatkozat megtételét, a
Hirdetés Net net árával megegyező mértékű kötbér Szolgáltatónak való megfizetésére köteles 15 napon belül.

3.7. A Hirdető ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, illetve a Szolgáltató munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény a Megrendelő által történő megszegése miatt az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, illetve a Szolgáltató munkatársaival szemben érvényesítenek.

3.8.  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésével összefüggésben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja alapján a a szerződő felek rögzítik, hogy jogszerűnek fogadják el mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez a másik félnek, valamint a szerződő felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

3.9. Amennyiben a Hirdető a hirdetés előállításához a Szolgáltató közreműködését kéri, azt a megrendeléssel együtt kell közölnie.

 1. A Hirdetés közzététele, teljesítés

4.1.  Hirdető kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti sem a Szolgáltató, sem harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait, nem ütközik a Grtv., az Fttv., vagy a Szrtv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, illetve az Önszabályozó reklámtestület iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Hirdetés által történő megsértéséért teljes körű és kizárólagos felelősséggel tartozik. Hirdető felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított Hirdetések (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

4.2. Hirdető a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja a szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, fogyasztó- és adatvédelmi, továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott hirdetési anyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatónál a Hirdető tevékenységével vagy a Hirdetés tartalmával kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lép fel vagy eljárást indít, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók (pl. bírság) alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.

4.3.  A Hirdető ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Hirdetés/elektronikus hirdetés közzétevőjétől a Grtv. és Fttv. szerint a reklámszolgáltatóval és a Hirdetés közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv. szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSZF Hirdető általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

4.4.  A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is.

4.5.  A Hirdető szavatol azért, hogy a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

4.6.  Hirdető kizárólagos felelőssége, hogy a Hirdetésben alkalmazott, a Szolgáltatótól független informatikai eszközök használata mindenben megfeleljen adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak, ide értve különösen, de nem kizárólagosan az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseit.

4.7.  A Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetéseiben nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt Médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott Médium szerkesztősége által készített anyag lenne.

4.8.  A Szolgáltató a Hirdetés kreatívjait megjelenés előtt tesztelheti. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Hirdető felelőssége.

4.9.  Ha a megfelelő időben leadott Hirdetés a Hirdetőn kívülálló okból nem jelenik meg, a Hirdető jogosult a Hirdetést a Szolgáltató útján egyeztetett más reklámfelületen, de a kampányidőszakon belül megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani.

4.10.  A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató ugyanakkor az iparági jó gyakorlatoknak megfelelően arra törekszik, hogy a hirdetés a lehető legjobb minőségben jelenjen meg.

4.11.  A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat az adott körülmények között elérhető lehetséges legjobb technikai, esztétikai kivitelben és minőségben jeleníti meg, illetve nyújtja. A teljesítés közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.

4.12.  PR és natív jellegű tartalmat, termékelhelyezést stb. a Grtv., az Fttv., az Smtv., az Mttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából ezeket a tartalmakat megjelöli. A megjelenítendő PR cikket, anyagot a Hirdető bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, azért teljes körűen felel. A PR tartalomban foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a hirdetett áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

4.13.  Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről a Szolgáltató minden érintett fogyasztója tudomást szerezzen.

4.14.  Termékelhelyezés: Szolgáltató az audiovizuális tartalomban termékelhelyezést a mindenkor hatályos jogszabályok szerint teszi közzé. A termék megjelenítése nem hívhat fel közvetlenül az áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére illetve nem kaphat az audiovizuális tartalom tartalmából egyébként nem következő indokolatlan hangsúlyt lehet túlsúlyban a tartalomban, nem torzíthatja a tartalom eredeti mondanivalóját. A termékmegjelenítés tényét fel kell tüntetni.

4.15. Politikai hirdetés esetén a Szolgáltató Fizetett politikai hirdetés felirattal jelöli meg a Hirdetést.

4.16. Több Hirdetőnek ugyanazon hirdetésen belül történő megjelenése esetén Szolgáltató jogosult felárat felszámolni.

 1. Hirdetési statisztika

5.1. Display Hirdetés esetén Hirdető a Hirdetés közzétételének megkezdése után hozzáférést kap az Adverticum adszerveréhez, ahol nyomon tudja követni a megrendelés teljesülését. Hirdető külön kérésére a Szolgáltató kivonatot küld egy-egy kampány statisztikájából.

5.2.  A display kampányok Teljesítése szempontjából az Adverticum által mért adatok az irányadók. A Hirdető a jelen ÁSZF aláírásával a Reklámstatisztikát a Szolgáltató részéről teljesítési igazolásként elfogadja. Hirdető kijelenti továbbá, amennyiben a Hirdető a részteljesítést vagy teljesítést követő 2 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítési igazolásként fogadja el.

5.3.  A Szolgáltató külön kérésre kampányonként 1 db screenshotot (képernyőképet) készít a Hirdetés megjelenéséről, ez aznban nem képezi a Teljesítés igazolásának alapját.

5.4.  Nem display típusú Hirdetés esetén a Szolgáltató belső rendszereiből kinyert statisztikákat nyújtja Hirdető részére, amennyiben ilyenek előállíthatók.

 1. Hirdetés visszautasítása, közzététel megtagadása

6.1. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felületein nem tehető közzé olyan Hirdetés, amely
jogszabályba ütközik, sérti harmadik személy jogait vagy a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve
károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy
pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz. Az ilyen jellegű, valamint a
Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:

(a) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,
(b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő,
(c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint
(d) a Szolgáltató saját felületeinek, közleményének megtévesztő látszatát keltő,
(e) illetékes hatóság által megalapozottan kifogásolt,
(f) jelen ÁSZF bármely pontját sértő Hirdetés nem tehető közzé.

6.2. A Szolgáltató a Hirdetés közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Hirdető a Grtv. alapján szerezze be az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatát arról, hogy a közzétételre szánt Hirdetés nem ütközik a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésekbe. Ebben az esetben a jogerős határozat átadásáig a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles közzétenni a Hirdetést, ha az egyedi megrendelés már létrejött. A Hirdető ezzel kapcsolatban semminemű kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

6.3.  Amennyiben a Hirdető vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Hirdetés szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági hirdetések és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, más illetékes hatóság rendelkezéseibe ütközik, és a Hirdetés megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. Amennyiben a Hirdetés szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy
Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

6.4. A Speciális hirdetések közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja.

6.5. Amennyiben a Hirdetés megjelenítését Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az illetékes hatóság megalapozott kifogást emelt, a Hirdető köteles a Hirdetést a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 5 napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés Szolgáltatónak nem róható fel.

6.6. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a 4.2. pont megsértése, illetve a Hirdetés
jogszabályba vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre az egyedi megrendelés megkötését követően derül fény, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltatnak a Hirdetés teljes Net net árának megfelelő összegű kötbért fizetni.

6.7. Az ÁSZF jelen 6. szakasza alapján visszautasított Hirdetésekért a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.

 1. Hirdetési díjak

7.1. A Szolgáltató hirdetési árlistája tartalmazza a hirdetési listaárakat és a technikai adatokat.

7.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles közzétenni. A változások közzététele előtt kötött egyedi megrendelések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – Szolgáltató a megrendelés idején érvényes árakat alkalmazza.

 1. Megrendelés lemondása, szerződés felbontása vagy módosítása

8.1. A megrendelést jogkövetkezmények nélkül a hirdetés megrendelésében megjelölt, illetve visszaigazolt megrendelés esetén a visszaigazolásban rögzített megjelenési időpont előtt 30 (harminc) nappal lehet lemondani vagy módosítani, ideértve az átütemezést is.

8.2. Lemondás és módosítás csak írásban (levélben, e-mailen kézbesítve) történhet, és az csak abban az esetben érvényes, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta (szerződés felbontása, illetve módosítása). A 8.1. pontban és a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő lemondást, módosítást a Szolgáltató minden esetben visszaigazolja. Azokat a lemondásokat, módosításokat, amelyeket – a jelzett feltételek hiányában − a Szolgáltató nem igazolt vissza (tehát a Megrendelő nem rendelkezik elektronikus, fax, postai vagy kézbesített visszaigazolással), el nem fogadottnak kell tekinteni, és ezekben az esetekben a megrendelés, szerződés tovább él, a nem teljesítéséből származó károkat pedig a Hirdetőnek kell viselnie.

8.3. A 8.1. pontban rögzített határidőt követően a Hirdetőt már nem illeti meg a lemondás, illetve módosítás joga, és szerződésszegés esetén az egyedi szerződésben (vagy ennek hiányában a jelen ÁSZF rendelkezések szerint) kötbérfizetési kötelezettség terheli.

8.4. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt hirdetést – különösen a 3.3. pontban foglaltak alapján − konzekvenciák nélkül visszamondjon vagy kifogásoljon.

8.5. A folyamatos megjelentetést tartalmazó megrendelésnél (szerződésnél) a Hirdető az anyagleadási határidőig nem jelzi kifejezetten, hogy a közlendő hirdetésen változtatni kíván, a Szolgáltató automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.

8.6. A Szolgáltatót a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben terheli felelősség, ha a változtatást kifejezetten vállalta, annak végrehajthatóságát pedig írásban visszaigazolta.

8.7. Az anyagleadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Hirdetőnek kell viselnie.

 1. Fizetési feltételek

9.1. A Hirdető a fizetést a Szolgáltató számlája ellenében, a K&H Bank 10401213-50526675-80681009 számú bankszámlájára történő, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belüli átutalással köteles teljesíteni.

9.2. Új Hirdető esetében, illetve ha a Hirdetőnek az előző naptári évben nem volt az aktuális szerződéséhez hasonló érvényes megállapodása a Szolgáltatóval, továbbá ha volt ugyan, de a Hirdető a fizetéseit csak felszólításra, késedelmesen teljesítette, vagy ha a Hirdetőnek az aktuális szerződés megkötésekor még lejárt tartozása van a Szolgáltatóval szemben, a lejárt tartozását és annak késedelmi kamatait ki kell fizetnie, a megrendelt szolgáltatások díját pedig előrefizetéssel kell rendeznie. A Szolgáltató az új Hirdetőtől az első megrendeléstől számított egy évig jogosult előrefizetést kérni.

9.3. Két naptári hónapot is érintő időtartamú online kampány esetében a Szolgáltató havonta utólag, a megrendelés összértékével és időtartamával arányos résszámla kiállítására jogosult.

9.4. Amennyiben a Hirdető a fizetési határidőt elmulasztja, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

9.5. A Szolgáltató a Hirdető fizetési késedelme esetén a fizetés megtörténtéig felfüggesztheti a megrendelésben és visszaigazolásban vagy külön kötött szerződésben foglalt szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, a megállapított engedményeket pedig visszavonhatja. A Szolgáltató a szolgáltatás kifizetése után a szolgáltatás jellegétől és időbeli teljesíthetőségétől függő lehető legkorábbi időpontban folytatja, illetőleg fejezi be a teljesítést.

 1. Kötbér

A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelmesen, hiányosan, vagy nem az anyagleadási és technikai specifikációban meghatározott módon adja le a hirdetési kreatívot, és emiatt Szolgáltató nem vagy részlegesen tudja teljesíteni a megrendelt kampányt, Szolgáltató a teljes (kedvezményekkel és engedménnyel csökkentett) hirdetési díjat kiszámlázza. A Szolgáltató az így elmaradt hirdetés-megjelenítésért kompenzációra nem kötelezhető.

 1. Márkabiztonsági nyilatkozat

A Szolgáltató által képviselt portfolióba tartozó honlapokon (nograd24.hu, szinhazport24.hu, supertalent.hu, feleloscegvezetes.hu, jovotervezesokosan.hu, alexandgg.hu) megjelenítendő hirdetések márkabiztonsági szempontból megfelelő tartalmi környezetben kerülnek közzétételre.

Ennek értelmében a MEDIA TODAY Kft. nem tekinti megfelelőnek:

 • a rasszista tartalmakat,
 • szélsőséges vallási nézeteket tükröző tartalmakat,
 • erőszakos, vagy egyébként mások nyugalmának megzavarására alkalmas tartalmat,
 • erőszakra buzdító tartalmat,
 • pornográf tartalmat (szöveget, képet, videót, ábrát, stb.),
 • törvénysértő vagy törvénysértésre buzdító tartalmat

A fentebb megfogalmazott márkabiztonsági elvek egyaránt vonatkoznak a MEDIA TODAY Kft. által befogadott idő alapú, AV alapú és átkattintás alapú kampányokra illetve a programozott piactéren keresztül értékesített felületekre.

 1. Szerzői és védjegyjogok megsértésének tilalma

A Hirdető a Szolgáltató kifejezett, írásbeli előzetes felhasználási hozzájárulása vagy a vele kötött szerződés nélkül nem tölthet fel internetes honlapra (legyen az saját vagy más által kiadott, vagy üzemeltetett felület) olyan tartalmat, amelyet a Szolgáltató készített, és ezért azt szerzői, vagy/és a szerzői joggal szomszédos jogok, valamint a Polgári Törvénykönyv védi. Nem létesíthet, illetve tölthet fel továbbá ilyen tartalmat közvetítő linket és alkalmazást sem.

 1. Titoktartás

13.1. Az üzleti titok meghatározását az üzleti titkok körét a 2.13. pont tartalmazza.

13.2. A Hirdető

 1. a) köteles az üzleti titkot megőrizni, ideértve azok olyan módon való kezelését, hogy az üzleti titkok semmiképpen se juthassanak illetéktelen harmadik személyek tudomására vagy birtokába;
 2. b) az üzleti titkot harmadik személynek csak a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával szolgáltathatja ki;
 3. c) az üzleti titkot csak az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése szerint meghatározott körben − a szerződés teljesítése érdekében és annak megfelelő mértékben − használhatja fel, ezt meghaladóan a tudomására jutott üzleti titkot nem használhatja, nem hasznosíthatja és nem kezelheti.

13.3. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon üzleti titkot jelentő információra, adatra és iratra, amely a jelen megállapodás aláírásának időpontjában vagy azt követően bármikor nyilvánosságra kerül, kivéve, ha az a Hirdető szerződésszegésének következménye.

13.4. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Hirdető köteles megfizetni az egyedi szerződés alapján járó összes engedményének megfelelő összegű kötbért és a Szolgáltató ezt meghaladó bizonyított kárát.

13.5. A Hirdető kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelt kampány adatait – ide nem értve a felek között létrejött szerződés üzleti titkait a Szolgáltató egyéb kutatóintézetek, szervezetek részére átadja.

 1. Rendelkezések alkalmazása; értelmezése, vitarendezés

A MEDIA TODAY Kft-vel kötött szerződésekre és az esetleges vitás kérdésekben elsősorban az egyedi szerződésekben (az egybehangzó megrendelésben és visszaigazolásban, eltérés esetén a Hirdetőnek átadott és teljesített visszaigazolásban; illetve az ajánlattételben és ennek változatlan elfogadásában) foglaltakat kell alkalmazni. Az ezekben nem szabályozott kérdésekben pedig a jelen ÁSZF előírásait, feltételeit, továbbá az ezek egyikében sem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok (különösen a 2.2. – 2.3. – 2.10. pontban hivatkozott törvények, valamint a 2015. szeptember 15-ét megelőző szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az ezt követően létrejött szerződésekre pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.